Vyberte si svůj e-shop: čeština Česká republika slovenština Slovensko angličtina EU

Podmínky vrácení zboží a peněz

 1. Spotřebitel má na základě zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů (dále jen "Zákon") podle ustanovení § 7 a následujících právo i bez uvedení důvodu odstoupit od kupní smlouvy do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží. Pokud předmětem kupní smlouvy je dodání zboží, spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy, a tedy i před dodáním zboží. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud kupující zašle oznámení o výkonu práva na odstoupení od smlouvy před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy.
 2. Zboží se považuje za převzaté spotřebitelem okamžikem, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba - s výjimkou dopravce - převezme všechny části objednaného zboží, nebo pokud se

a)     zboží objednané spotřebitelem v jedné objednávce dodává odděleně, okamžikem převzetí zboží, které bylo dodáno jako poslední,
b)    dodává zboží sestávající z více dílů nebo kusů, okamžikem převzetí posledního dílu nebo posledního kusu,
c)     zboží dodává opakovaně v určeném období, okamžikem převzetí prvního dodaného zboží.

 1. Spotřebitel je povinen, pokud toto právo hodlá využít, písemné odstoupení od kupní smlouvy osobně doručit nejpozději v poslední den stanovené lhůty na adresu sídla prodávajícího, nebo toto odstoupení předat k poštovní přepravě nejpozději v poslední den lhůty s adresou doručení sídla prodávajícího. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel doručit nejpozději v poslední den stanovené lhůty i v elektronické podobě na adresu: obchod@inowis.eu Pro případ pochybností smluvní strany sjednávají, že za okamžik doručení se v případě elektronické pošty považuje okamžik doručení elektronické pošty na server prodávajícího.
  K odstoupení od smlouvy můžete využít následující Odstoupení od kupní smlouvy.
 2. Spotřebitel je povinen po oznámení o odstoupení od smlouvy zaslat zpět na adresu sídla prodávajícího nebo předat prodávajícímu předmět smlouvy, od které odstupuje, spolu s veškerou dokumentací, např. originálem faktury, záručním listem, návodem a jinou dokumentací ke zboží, která mu byla doručena spolu se zbožím, nejpozději však do 14 dnů ode dne odstoupení od kupní smlouvy (§10 odst. 1 Zákona). To neplatí, jestliže prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně, nebo prostřednictvím jím pověřené osoby. Lhůta podle věty první se považuje za zachovanou, jestliže bylo zboží předáno k přepravě nejpozději v poslední den lhůty. Doporučujeme kupujícím, aby si pořídili kopii faktury pro vlastní potřebu.
 3. Při odstoupení od smlouvy nese spotřebitel náklady na vrácení zboží prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží (§ 10 odst. 3 Zákona), a pokud odstoupí od smlouvy uzavřené na dálku, i náklady na vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze nelze vrátit prostřednictvím pošty (§ 3 odst. 1 písm. i) Zákona).

Přímé náklady, spojené s vrácením zboží, nelze přiměřeně stanovit předem.

 1. Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy, vrátí spotřebiteli všechny platby, které od něj přijal na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků. Prodávající vrátí spotřebiteli platby tímtéž způsobem, jaký použil spotřebitel při své platbě. Tím není dotčeno právo spotřebitele sjednat s prodávajícím jiný způsob platby, pokud v souvislosti s tím spotřebiteli nebudou účtovány žádné další poplatky. Při odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je prodej zboží, prodávající není povinen vrátit spotřebiteli platby před tím, než mu je zboží doručeno nebo dokud spotřebitel neprokáže zaslání zboží zpět prodávajícímu, ledaže prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby.
 2. Prodávající není povinen uhradit spotřebiteli dodatečné náklady, pokud si spotřebitel výslovně zvolil jiný způsob doručení, než je nejlevnější běžný způsob doručení nabízený prodávajícím. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil spotřebitel, a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení nabízený prodávajícím
 3. Právo na odstoupení od smlouvy se nepoužije pro výrobky a služby, které jsou definovány v § 7 odst. 6 písm. a) až l) Zákona.
 4. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen (§ 7 odst. 6 písm. e) Zákona). Pro případ pochybností smluvní strany sjednávají, že za porušení ochranného obalu se považuje také odstranění průsvitné ochranné fólie umístěné na uzávěru zboží.
 5. Zboží nám nezasílejte na dobírku, takové zboží nebude převzato.
 6. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží dohodnutého v kupní smlouvě přerušil výrobu nebo provedl tak závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností prodávajícího vyplývajících z kupní smlouvy nebo z důvodů vyšší moci, nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm spravedlivě požadovat, není schopen dodat zboží zákazníkovi ve lhůtě určené těmito obchodními podmínkami nebo za cenu, která je uvedena v internetovém obchodě. Prodávající je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat kupujícího a vrátit mu již zaplacenou zálohu za zboží dohodnuté v kupní smlouvě ve lhůtě do 14 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy, a to převodem na účet určený kupujícím.
 7. Kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že prodávající včas a řádně splnil při prodeji zboží své informační povinnosti dle ust. § 3 odst. 1 zákona č. 102/2014 Z.z.
 8. Spotřebitel nese jakékoli snížení hodnoty zboží, které bylo způsobeno zacházením se zbožím nad rámec, který je nezbytný ke zjištění povahy, funkčnosti a vlastností zboží.

To znamená, že pokud kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, které je použité a je poškozené nebo neúplné, nebo hodnota předmětného zboží je snížena v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží, má prodávající vůči kupujícímu nárok na náhradu škody ve výši hodnoty opravy zboží a uvedení zboží do původního stavu, resp. prodávající má právo požadovat na spotřebiteli proplacení snížení hodnoty zboží.

 1. Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, ruší se od začátku i každá doplňková smlouva související se smlouvou, od které kupující odstoupil.
 2. V případě, že kupující nesplní některou z povinností uvedených v těchto obchodních podmínkách, odstoupení od kupní smlouvy není platné a účinné a prodávající není povinen vrátit všechny prokazatelné platby podle těchto Všeobecných obchodních podmínek kupujícímu a zároveň má nárok na úhradu nákladů spojených s odesláním zboží zpět kupujícímu.